1. Stigting van die kerk
  2. Afgestig
  3. Weer herenig as Albanie Gemeente
NG Kerk Albanie
Scroll af vir meer inligting

Gedagte uit die Bybel:

Psalm 46:2 en 3
“God is vir ons 'n toevlug en 'n beskerming;
Hy was nog altyd bereid om te help in nood.
Daarom is ons nie bang nie, al gee die aarde pad,
al skuif die berge tot in die dieptes van die see”


Geskiedenis

ALBANIE GEMEENTE

Die NG Kerk Albanie is gestig in 1831, waarskynlik te Grahamstad. In 1840, na die vertrek van baie lidmate na die Noorde tydens die Groot Trek, het Riebeek-Oos die nuwe sentrum vir die gemeente geword, met Mooimeisiesfontein van die Voortrekkerleier, Piet Retief, wat as kerkplaas aangekoop is. Dit was moeilike tye met periodieke grensoorloë waartydens gemeentelede soms in die kerk moes gaan skuil. Die leraar, Ds Adriaan Roux, moes rondom 1850 vir ‘n paar jaar na Richmond uitwyk voordat dit rustig genoeg was om terug te keer.


In 1916 het ‘n gemeente te Grahamstad afgestig van die Albanie Moedergemeente. Op 1 Maart 2000 is Moeder en Dogter weer herenig.


Die NG Kerk Albanie bedien ongeveer 1000 lidmate (van geboorte - 95 jaar oud), oor feitlik die hele Albanie landdrosdistrik, met bedieningspuntepunte tot so ver as 70 km, bv Kommadagga, uithoeke soos Martindale, plase langs die Koonaprivier en anderkant die Visrivier op Salisbury Plain, en langs die N2 vanaf die Boesmans- tot by die Visrivier. Benewens Grahamstad, waar die meeste lidmate woon, word gereelde dienste gehou te Riebeek-Oos, Fonteinskloof, asook van tyd tot tyd by Seven Fountains. Bediening reik ook uit na die breër gemeenskap, bv. aftree-oorde en gesamentlike projekte met die ander kerke van Grahamstad.


Goeie verhoudinge bestaan met die verskillende skole, maar ‘n besondere band bestaan met die Hoërskool PJ Olivier, by wie se stigting die kerk in 1956 ten nouste betrokke was.


Binne die familie van NG Kerke op Grahamstad was daar die afgelope 2-3 dekades goeie betrekkinge, maar die gemeente was pastoraal meer betrokke by die NG Sendingkerk-wyk, waar ons leraars een diens per maand gaan hou het. Ouderling Danie Arries, en diakens Matroos de Lange en Karel Doudes was die voorvatters daar en hegte bande is gesmee, soveel so dat hulle gedurende 1990 en 1991 almal as lidmate by ons opgeneem is. Ek beskou dit as ‘n besliste hoogtepunt van my bediening hier dat hierdie broers en susters (van buurte soos Hooggenoeg, Vergenoeg, Scotts Farm, asook Uitbr 6, 8 en 9) op so ‘n mooi en sinvolle wyse kon deel word van die gemeente en ook op voortreflike wyse die Here saam met ons dien. Die groepie was vantevore deel van Stöckenstrom gemeente, waar die eerste aparte Nagmaalbediening in 1857 ingestel is. 133 jaar later kon ons iets beleef van die Here se kragtige vernuwende werk, deur dat ‘n gebroke tafelgemeenskap in ons gemeente herstel is.


Verskeie medeleraars was sedert my koms in Januarie 1984 betrokke by die bediening in die kerk soos – Di Stoffel le Roux, Jaco Sieberhagen, Thomas Verbeek en Pieter de Villiers. Proponente Barnard Steyn, Gert Nothnagel en Andries van Rooyen het ook in dié tyd afloswerk hier gedoen. In 1999 het ek en Ds Gerhard Olivier van Riebeek-Oos eers begin saamwerk en toe kollegas geword, toe die Grahamstad gemeente op 1 Maart 2000 weer by Albanie ingeskakel het. Grahamstad het weer die sentrum van die gemeente geword, soos in 1831, maar met Riebeek-Oos en Fonteinskloof as volwaardige vennote in eie reg, elk met ‘n eie unieke spiritualiteit en bekwame leiers wat leiding neem. Vanaf 2006 het prop Charlene van der Walt afgelos in die gemeente, en na afloop van 3 maande is sy beroep vir ‘n kontraktermyn tot einde April 2010. Ds Samuel Murray het begin 2011 op Kenton-On-Sea afgetree en vanaf Maart, vir 'n kort periode, betrokke geraak by die kerk as hulpleraar. Hy het gemiddeld twee Sondae per maand gepree, besoeke gedoen by seniors en die Riebeek-Oos streek. Met sy besondere musiek- en sangtalent het hy 'n spesiale nuwe dimensie in die bediening gebring. Met ds Strauss de Jager se langverlof, in 2013, het ds Nico Weber van Port Alfred ook vir 'n tydjie betrokke geraak met preekbeurte en dagbesoeke en spreekkamer afsprake.


Ek maak ten slotte melding van interessante en strategiese maniere waarop al meer lidmate saam in die skrum begin sak. Benewens die tradisionele rolle van ouderling, diaken, dienswerker, kategeet, koorlid, kommissielid, sel-lid, ens, word nuwe terreine betree onder leierskap van, (kerkraadsvoorsitters) – Neels Heunis; Joubert Retief en Marius Crous soos berading, multi-media visuele aanbieding, nuusbrief, gemeenskapsdiens, evangelisasie en prediking. 'n Verbeeldingryke gemeenskapsprojek, Swaeltjienes, is in 1998 onder inspirasie van Ella Wagenaar begin, maar is onlangs gestaak. Hierdie proje het bygedra tot werkskepping, ekstra fondse, en lekker eetgoed! Met bekwame personeellede Rentia Els (orrelis), Mariëtte Barnardt (skriba/koster), Gavin Blamire (koster, Riebeek-Oos) asook skoonmaakpersoneel te Grahamstad en Riebeek-Oos, kan dit net al hoe beter gaan. Die Here is goed vir ons en voorsien in alle opsigte.

(Ds) Strauss de Jager

 


Terug na die Menu

© 2020 Nureka Webpage Developers