Geskiedenis

ALBANIE GEMEENTE 1984 -2013

Die NG Kerk Albanie is gestig in 1831, waarskynlik te Grahamstad. Maar in 1840, na die vertrek van baie lidmate na die Noorde, het Riebeek-Oos die nuwe sentrum vir die gemeente geword, met Mooimeisiesfontein van die Voortrekkerleier, Piet Retief, wat as kerkplaas aangekoop is. Dit was moeilike tye met periodieke grensoorloë, waartydens gemeentelede soms in die kerk moes gaan skuil, en die leraar, dr Adriaan Roux, rondom 1850 vir ‘n paar jaar na Richmond moes uitwyk voor dit rustig genoeg was om terug tekeer. Eers in 1916 is ‘n gemeente te Grahamstad afgestig van die Albanie moedergemeente. En op 1 Maart 2000 is moeder en dogter weer herenig.

Die NG Kerk Albanie bedien ongeveer 1000 lede (van 0-95 jaar oud) oor feitlik die hele Albanie landdrosdistrik, met punte tot 70 km ver, bv Kommadagga, asook uithoeke soos Martindale, plase langs die Koonaprivier en anderkant die Visrivier op Salisbury Plain, en op die N2 vanaf die Boesmans- tot by die Visrivier. Benewens Grahamstad, waar die meeste lidmate woon, word gereelde dienste gehou te Riebeek-Oos, Fonteinskloof, asook van tyd tot tyd by Seven Fountains. Bediening reik ook uit die breër gemeenskap, bv by aftree-oorde en gesamentlike projekte met die ander kerke van Grahamstad. Goeie verhoudinge bestaan met die verskillende skole, maar ‘n besondere band bestaan met die Hoërskool PJ Olivier, by wie se stigting die kerk in 1956 ten nouste betrokke was.

Binne die familie van NG Kerke op Grahamstad was daar die afgelope 2-3 dekades goeie betrekkinge, maar die gemeente was pastoraal meer betrokke by die NG Sendingkerk wyk, waar ons leraars een diens per maand gaan hou het. Ouderling Danie Arries, en diakens Matroos de Lange en Karel Doudes was die voorvatters daar en hegte bande is gesmee. Soveel so dat hulle gedurende 1990 en 1991  almal as lidmate by ons opgeneem is. Ek beskou dit as ‘n besliste hoogtepunt van my tyd hier dat hierdie broers en susters (van buurte soos Hooggenoeg, Vergenoeg, Scotts Farm, asook Uitbr 6, 8 en 9) op so ‘n mooi en sinvolle wyse kon deel word van die gemeente en ook op voortreflike wyse die Here saam met ons dien. Die groepie was vantevore deel van Stöckenstrom gemeente, waar die eerste aparte nagmaalsbediening in 1857 ingestel is. 133 jaar later kon ons iets beleef van die Here se kragtige vernuwende werk, deurdat gebroke tafelgemeenskap in ons gemeente herstel is.

Verskeie medeleraars het sedert my koms in Januarie 1984  gekom en gegaan – di Stoffel le Roux, Jaco Sieberhagen, Thomas Verbeek en Pieter de Villiers. Proponente Barnard Steyn, Gert Nothnagel en Andries van Rooyen het ook in dié tyd afloswerk hier gedoen. In 1999 het ek en ds Gerhard Olivier van Riebeek-Oos eers begin saamwerk en toe kollegas geword, toe die Grahamstad gemeente op 1 Maart 2000 weer by Albanie ingeskakel het. Grahamstad het weer die sentrum van die gemeente geword, soos in 1831, maar met Riebeek-Oos en Fonteins-kloof as volwaardige vennote in eie reg, elk met ‘n eie unieke spiritualiteit en bekwame leiers wat voorvat. Vanaf begin 2006 het prop Charlene van der Walt afgelos in die gemeente, en na afloop van die 3 maande is sy beroep vir ‘n kontraktermyn tot einde April 2010.

Ds Samuel Murray het begin 2011 op Kenton-On-Sea afgetree en vanaf 1 Maart betrokke geraak as hulpleraar. Hy is preek gemiddeld twee Sondae per maand, doen besoeke by seniors (en Riebeek-Oos streek). En met sy besondere musiek en sang talente bring hy ‘n spesiale nuwe dimensie in die bediening. Met ds Strauss se langverlof, begin 2013, het ds Nico Weber van Port Alfred ook betrokke geraak met preekbeurte en dagbesoeke /spreekkamer afsprake.

Ek maak ten slotte melding van interessante en strategiese maniere waarop al meer lidmate saam in die skrum begin sak. Benewens die tradisionele rolle van ouderling, diaken, dienswerker, kategeet, koorlid, kommissielid, sellid, ens, word nuwe terreine betree met leierskap (kerkraadsvoorsitter – Neels Heunis 2003 en 2004; Joubert Retief 2005 – 2007, Marius Crous 2008-2011, Joubert Retief 2011- ), berading, multi-media (visuele aanbieding, nuusbrief) gemeenskaps-diens, evangelisasie en prediking.  ‘n Verbeeldingryke gemeenskapsprojek, Swaeltjienes, is in 1998 onder inspirasie van Ella Wagenaar begin en dra steeds by tot werkskepping, ekstra fondse, en lekker eetgoed! Met bekwame personeellede Rentia Els (orrelis), Mariëtte Barnardt (skriba), Schalk van Niekerk (koster), Hein Seal (hulpkoster, Riebeek-Oos), veelsydige algemene assistent, Matthews Gqontsha, asook skoonmaakpersoneel te Grahamstad en Riebeek-Oos kan dit net al beter gaan. Die Here is goed vir ons en voorsien in alle opsigte.                                                                                                                                                                                                                                  (ds) Strauss de Jager

 

Gedagte vir die maand:

-Psalm 18:3-
“Die Here is my rots, my skuilplek en my redder,
my God, my rots, by Wie ek skuil,
my skild en sterk verlosser,
my veilige vesting.”